Telia stormer frem. Ny kunde hvert tredje minut

Telia stormer frem. Ny kunde hvert tredje minut