Telia taber 10 mio. pr. md.

Telia taber 10 mio. pr. md.